سنندج

بازدید از مسجد جامع، بازار سنتی سنندج، خانه کرد(عمارت آصف)، موزه سنندج، مغازه های صنایع دستی نظیر محصولات نازک کاری چوب مانند تخته نرد و شطرنج، ابزار آلات موسیقی و کلاش و فرش و گلیم