مراسم بولاو

بولاو، تبدیل انگور باغات به کشمش بصورت سنتی. شهریور ماه هر سال(نیمه دوم شهریور به بعد)