مراسم نوروز

جشن نوروز، بر پایی آتش و آواز و رقص کردی