کوهنوردی

قله آوالان به ارتفاع 2950 متر: از روستای دولاب بین 6 تا 7 ساعت تا قله(رفت و برگشت). درجه بندی سطح متوسط بهترین فصل برای صعود، بهار و پاییز

قله شاه نشین 2880 متر: از روستای شیان. فاصله دولاب تا شیان 45 دقیقه با ماشین. کوهنوردی تا قله 12 ساعت(رفت و برگشت). بهترین فصل برای صعود بهار و پاییز