این نوع از گردشگری شامل افراد و گروههایی هستند که برای استفاده از تغییرآب و هوا (با هدف پزشکی و درمانی) استفاده از آبهای معدنی، گذران دوران نقاهت، معالجه و نظایرآن اقدام به مسافرت می کنند.

شرکت فناوری بن یاخته های رویان از سال ١٣٨۴ ذخیره سازی سلول های بنیادی خون بندناف نوزادان تازه متولد شده را آغاز کرده و تا کنون موفق به ذخیره سازی بیش از ١٠٠ هزار نمونه شده است. این بانک با داشتن ٣٠ نمایندگی در استان های مختلف توانسته است، با استاندارد سازی فرآیند جمع آوری و فریز نمونه های خون بندناف و همچنین مراکز پیوند علاوه بر درمان بیماری های بدخیم و نجات جان انسان ها و افزایش چشمگیر امید به زندگی در کشور، از خروج ده ها هزار دلار ارز برای تامین سلول از سایر کشورها جلوگیری کند.

کردستان / سنندج نماینده: خانم نجفی
تلفن: ٣٣٢٨٧۵١۶-٠٨٧
موبایل: ٠٩١٨٧٨٠٠١۵٧
آدرس: سه راه جهاد، سایت اداری ساختمان جهاد دانشگاهی، طبقه اول
کردستان / بانه نماینده: خانم نجفی
تلفن: ۴٢٢١۶٠۴ – ٠٨٧۵
موبایل:
آدرس: چهارراه گلشهر، پشت کاروان بار نویدی، نبش چهارراه، نمایندگی خون بند ناف رویان
کردستان / سقز نماینده: خانم نجفی
تلفن: ٣٢١٩١٢۴ – ٠٨٧۴
موبایل:
آدرس: میدان قدس، ابتدای خیابان فردوسی، نمایندگی خون بند ناف رویان